fbpx
Продължете към съдържанието

Удостоверение за търпимост

Сграда, чиито строителни книжа липсват, се счита по закон за „незаконен строеж“, независимо, че парадоксално може да е вписана в кадастъра, да има нотариален акт, да присъства в общински планове, в регистри на Агенцията по вписвания, да е паметник на културата и прочее доказателства за нейната законност.
Много собственици, както и бъдещи купувачи, правят грешката да смятат нотариалния акт за единствено нужен документ при сделки с недвижим имот. На практика и е силно препоръчително да изискате и:
– скица от кадастъра
– заверени от службите(например с печат от община) проектни книжа (най-вече част архитектура и конструкции)
– строителни книжа: разрешение за строителство и разрешение за ползване (които варират спред годината на строителство)
– други доказателства за законност (акт държавна собственост, ведомствена отчетност,…)
особено ако искате да извършвате преустройство на тази сграда – надстрояване, смяна предназначение, пристройка и други. Наличието им е задължително за последващо проектиране и строителство.

Ако единствено искате да притежавате (продавате, делите, наследявате и др.) законен имот, можете да поръчате изготвянето на документи за „Удостоверение за търпимост“ За тази цел сградата(или съоръжение) трябва да отговаря на няколко условия: да е построена преди 31.03.2001 година, изграждането й да е било допустимо по разпоредбите, които са действали по времето на строителството й, или по действащите в момента разпоредби на ЗУТ.

ПРЗ, ЗУТ, ч.127-1: Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими”

Основната функция на удостоверението е, че предпазва сградата от възможността тя да бъде принудително премахната, както и разрешава нейното нотариално прехвърляне.

Необходими документи за удостоверение за търпимост

Необходимите документи, които трябва да внесете в общината в общия случай са:

– Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта;
– Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
– Нотариална декларация за периода, в който е завършена сградата – 2бр;
– Заверени копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момент;
– Геодезическо заснемане на сградата, изработено от геодезист, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници;
– При намалени отстояния – нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти);
– Снимки на обекта
– Конструктивно становище от строителен инженер за годността на строежа
– Други според изискванията на съответната община (исторически документи, комбинирана скица,..)

За проектните части (геодезия и конструкция) и обща консултация относно годността на строежа, нормативи и процедури, можете да се обърнете към нашия екип.