fbpx
Продължете към съдържанието

Конструктивно становище

Митичното конструктивно становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция.

Кога е необходимо конструктивно становище?

То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане на отвори), както и при малки обекти (например павилиони, козирки, рекламни табелки и др.). Изготвя се по искане на общината и при обекти без инвестиционни проекти: стопански и допълващи постройки (летни кухни, басейни, оранжерии, складове), остъкляване, огради, подпорни стени, деконструкция/премахване сгради и съоръжения и др.

При текущ ремонт

Често при извършване на текущ ремонт се налага премахването на някоя или друга неносеща стена. Според чл. 151 от ЗУТ за това не необходимо разрешение за строеж:

43. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

За да докажете, че се намирате в тази хипотеза на закона е необходим оглед с инженер-конструктор и изготвяне на конструктивно становище. Архитектурният план и конструктивното становище се внасят в общината като уведомление за предстоящите дейности – за ваше спокойствие, а и за спокойствие на съседите.

възможни разпределения интериорен дизайн
възможни разпределения интериорен дизайн

При малки проекти

Също така конструктивното становище може да бъде част от комплексен инвестиционен проект, тогова когато конструктивната му част не е със особена сложност – например малки рекламни съоръжения, градски дизайн, реновация на сгради и др. Тогава освен конструктивното становище се изготвят Част Архитектура, при необходимост: Дизайн, Електро, ПБЗ, ПБ и други.

Основна част от конструктивното становище при промяна на съществуващи обекти е проучената документация: проекти, материали, налични данни, както и резултатите от заснемането на място на обекта. Най-важните данни за обекта са: строителната система,условията, при които е била екплоатирана тя, актуалната й носимоспособност.

ремонт преди и след
ремонт преди и след

Най-често становището се изготвя с цел да се констатира пригодността на конструкцията на обекта при смяна на предназначението, ново обзавеждане, ремонти и реновация. В този случай, становище е допустимо най-вече при липсващи или незначителни промени при конструкцията. Ако промените са по-големи, се извършва пълно обследване и пресмятане по част Конструкции на инвестиционния проект.

Основните изводи от становището (при преустройство) са дали се отслабват носещите конструктивни елементи. При малки обекти и обекти без инвестиционни проекти, становището представя идейно решение за носещата конструкция на обекта.

Съдържание на конструктивното становище

Становището се състои от :

  • – копие на документ за правоспособност на инженера конструктор от КИИП и проектантската му застраховка
  • – графична част – чертежи на планираните промени
  • – снимки от място, документиращи състоянието на обекта и подкрепящи тезата на становището
  • – проучвателна част – за периода на построяване на сградата, конструктивната схема, разглеждане на референтни обекти и тн.
  • – предписания и становище на конструктора

Ако конструкторът констатира, че стените за разрушение нямат роля в общата конструкция и стабилност на сградата то от общината не би следвало да имат претенции.
Понякога обаче при предвижданите промени е необходимо укрепване, за което се изготвя отделен проект за укрепване.

За изготвяне на конструктивно становище от инженер може да се свържете с доверения ни инженер:

инж. Михаил Брозиг!
+359887624431
mbrozig@gmail.com