Продължете към съдържанието

Конструктивно становище

Митичното конструктивно становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция.

Кога е необходимо конструктивно становище?

То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане на отвори), както и при малки обекти (например павилиони, козирки, рекламни табелки и др.). Изготвя се по искане на общината и при обекти без инвестиционни проекти: стопански и допълващи постройки (летни кухни, басейни, оранжерии, складове), остъкляване, огради, подпорни стени, деконструкция/премахване сгради и съоръжения и др.

При текущ ремонт

Често при извършване на текущ ремонт се налага премахването на някоя или друга неносеща стена. Според чл. 151 от ЗУТ за това не необходимо разрешение за строеж:

43. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

За да докажете, че се намирате в тази хипотеза на закона е необходим оглед с инженер-конструктор и изготвяне на конструктивно становище. Архитектурният план и конструктивното становище се внасят в общината като уведомление за предстоящите дейности – за ваше спокойствие, а и за спокойствие на съседите.

План разрушения - конструктивно становище
План разрушения – основа за изготвяне на конструктивно становище при преустройство без намеса в конструкцията

При малки проекти

Също така конструктивното становище може да бъде част от комплексен инвестиционен проект, тогова когато конструктивната му част не е със особена сложност – например малки рекламни съоръжения, градски дизайн, реновация на сгради и др. Тогава освен конструктивното становище се изготвят Част Архитектура, при необходимост: Дизайн, Електро, ПБЗ, ПБ и други.

Основна част от конструктивното становище при промяна на съществуващи обекти е проучената документация: проекти, материали, налични данни, както и резултатите от заснемането на място на обекта. Най-важните данни за обекта са: строителната система,условията, при които е била екплоатирана тя, актуалната й носимоспособност.

разрушения стени - конструктивно становище
Отпечатък в мазилката на тавана от вече разрушени стени

Най-често становището се изготвя с цел да се констатира пригодността на конструкцията на обекта при смяна на предназначението, ново обзавеждане, ремонти и реновация. В този случай, становище е допустимо най-вече при липсващи или незначителни промени при конструкцията. Ако промените са по-големи, се извършва пълно обследване и пресмятане по част Конструкции на инвестиционния проект.

Основните изводи от становището (при преустройство) са дали се отслабват носещите конструктивни елементи. При малки обекти и обекти без инвестиционни проекти, становището представя идейно решение за носещата конструкция на обекта.

Съдържание на конструктивното становище

Становището се състои от :

  • – копие на документ за правоспособност на инженера конструктор от КИИП и проектантската му застраховка
  • – графична част – чертежи на планираните промени
  • – снимки от място, документиращи състоянието на обекта и подкрепящи тезата на становището
  • – проучвателна част – за периода на построяване на сградата, конструктивната схема, разглеждане на референтни обекти и тн.
  • – предписания и становище на конструктора

Ако конструкторът констатира, че стените за разрушение нямат роля в общата конструкция и стабилност на сградата то от общината не би следвало да имат претенции.
Понякога обаче при предвижданите промени е необходимо укрепване, за което се изготвя отделен проект за укрепване.

За изготвяне на конструктивно становище от инженер ни пишете!